Když tepelná izolace nemůže přenést zatížení… 

V některých aplikacích v průmyslu nebo stavebnictví je hodnota pevnosti tepelné izolace v tlaku nutným technickým požadavkem. Pokud se použijí tepelně-izolační materiály, které nejsou schopné odolávat tlaku, může to vést ke vzniku tepelných mostů, k zatékání nebo k dalším poruchám, které lze jen obtížně identifikovat.

Tepelná izolace odolná tlaku je pro průmyslová zařízení nutností

Pevnost v tlaku tepelně-izolačního materiálu má rozhodující vliv při zakládání průmyslových nádrží, v konstrukci průmyslových podlah, u potrubí a zásobníků uložených v zemi nebo u podpěr potrubí atd. Nedostatečná pevnost v tlaku může vést až k poškození mechanických systémů a zařízení, ale především vede ke zhoršení účinnosti samotného izolačního systému a následně bude mít významný ekonomický dopad i důsledky pro bezpečnost.

Nedostatečná pevnost v tlaku pod základy nádrží nebo průmyslových zařízení může způsobit jejich nepřijatelné sedání. To následně může vést ke vzniku tepelných mostů a tím ke ztrátě tepelně-izolační účinnosti. U horkých médií může tento jev ovlivnit hustotu kapaliny uložené v nádrži a způsobit i zatuhnutí obsahu nádrže. U chladových nebo kryogenních aplikací to může mít vážný dopad na stabilitu základů nádrže. Jejich nerovnoměrné poklesy mohou také vést až k prasknutí dna nádrže, což má za následek ztrátu produktu nebo havárii.

Vážné následky použití tepelných izolací s nedostatečnou pevností

v tlaku ve stavebnictví

V některých částech je izolační obálka budovy vystavena velkému zatížení tlakem.
Zejména střechy jsou stále více využívány pro provoz a dochází k jejich výraznému a proměnlivému zatížení - např. solární panely, vegetační střechy či terasy. Také parkoviště, nádrže na vodu nebo technické instalace na střechách mohou vést k deformaci nebo posunům tepelně-izolačních materiálů.

To vše urychluje degradaci hydroizolace a tím zvyšuje riziko jejího poškození, zatékání, vzniku tepelných mostů a snížení tepelné ochrany budovy.

Z těchto důvodů je na zatížených střechách při použití nedostatečně únosných tepelných izolací nutné doplňovat navíc masivní roznášecí vrstvu (např. betonovou desku nad tepelnou izolací), která má zatížení roznést a zabránit deformacím. To je však další nákladná a riziková vrstva, neboť ne všechny tepelné izolace jsou schopny odolat dodatečnému přitížení. To povede (dříve nebo později) k nevyhnutelné výměně nebo opravě tepelně-izolační vrstvy.

Problematické jsou také suterénní místnosti. Podzemní stěny a desky musí odolat velmi vysokému zatížení jak od budovy, tak od zeminy. Proto je výběr tepelně-izolačního materiálu spodní stavby nesmírně důležitý. Musí být nestlačitelný, biologicky odolný, nesmí absorbovat vlhkost, musí být dlouhodobě stálý a nepropustný pro chemické látky přítomné v zemině. Výměna poškozené tepelné izolace spodní stavby je velmi obtížná až nemožná.

Pěnové sklo FOAMGLAS®

tepelná izolace, na které můžete stavět 

Kdykoli se ve Vašem projektu vyskytne požadavek na vysokou pevnost tepelné izolace v tlaku, pěnové sklo FOAMGLAS® nabízí ideální izolační řešení. Jednotlivé výrobky FOAMGLAS® mají pevnost v tlaku mezi 50 a 240 tunami/m² a ani pod takovým tlakem se nestlačí.

Pěnové sklo FOAMGLAS® je proto perfektní tepelná izolace také pro podpory potrubí a základy pod průmyslovými zásobníky. I přes trvalé a vysoké zatížení se tato izolace nikdy nestlačí, a to ani při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách. 

Ve stavebnictví je možné desky pěnového skla FOAMGLAS® použít pro všechny aplikace, ve kterých budou spolehlivě přenášet vysoké zatížení po celou dobu své dlouhé životnosti. Představte si použití ve střechách pro těžká vozidla, střechy s jezery, nebo podzemní konstrukce. Lze je použít dokonce i pod základy budovy. To vše je možné díky jedinečné geometrii pěnového skla.

Jeden metr čtvereční pěnového skla FOAMGLAS® bez problémů unese stádo slonů nebo tramvajovou soupravu. Skleněné buňky této tepelné izolace jsou parotěsné a nemohou měnit svůj tvar. Proto tento materiál i pod vysokým tlakem zůstává nedotčený a zachovává si své izolační vlastnosti.

Ve většině stavebních aplikací není při použití desek z pěnového skla FOAMGLAS® zapotřebí doplňovat dodatečné roznášecí vrstvy.

Související referenční projekty