Oznámení o ochraně osobních údajů

Společnost Owens Corning, její pobočky, dceřiné společnosti a propojené subjekty, včetně subjektů v Evropské unii (souhrnně „společnost“), se zavázala chránit soukromí a bezpečnost osobních údajů a plnit Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR), které nabývá účinnosti dne 25. května 2018.

Toto oznámení poskytuje další informace našim zákazníkům, dodavatelům a profesionální kontakty a popisuje kategorie osobních údajů které shromažďujeme, jak používáme vaše osobní údaje, jak zabezpečujeme vaše osobní údaje, kdy můžeme vaše osobní údaje poskytnout třetím stranám a kdy můžeme předat vaše osobní údaje mimo vaši domovskou jurisdikci. Toto oznámení také popisuje vaše práva týkající se osobních údajů, které máme o vás, včetně toho, jak k nim můžete získat přístup, opravit je a požádat o smazání vašich osobních údajů. Rovněž odkazujeme na naše Zásady ochrany osobních údajů, které naleznete na adrese www.owenscorning.com.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, pokud platný zákon nevyžaduje jinak. Činíme kroky pro zajištění, aby osobní údaje, které o vás shromažďujeme, byly adekvátní, relevantní, nebyly nadbytečné a byly zpracovávány k omezeným účelům.

Jaké osobní údaje Owens Corning shromažďuje?

Když koupíte naše výrobky nebo nám poskytnete výrobky a/nebo služby: Získáme a budeme uchovávat údaje, které nám přímo poskytnete v souvislosti s naším smluvním vztahem. Například při zakládání nových účtů třetích stran shromažďujeme osobní údaje, jako jsou jména a e-mailové adresy. Typy informací, které můžeme shromažďovat přímo od našich zákazníků a dodavatelů, zahrnují: jména, uživatelská jména, e-mailové adresy, poštovní adresy, telefonní čísla, názvy pracovních pozicí, transakční informace a rovněž další kontakty nebo další informace, které se nám rozhodnou poskytnout nebo je načtou do našich systémů.

Když používáte naše webové stránky: Můžeme shromažďovat jakékoli osobní údaje, které se rozhodnete nám poslat nebo nám je poskytnout. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, budeme vést záznamy o naší korespondenci.

Marketing: Na základě našeho oprávněného zájmu o propagaci našich produktů a řešení shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje (jména, organizace, pracovní názvy, webové stránky, kontaktní údaje o sociálních médiích, adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy) poradce a promotory našich produktů a řešení za účelem zaslání informací o společnosti Owens Corning, ať už jsme obdrželi osobní údaje přímo od nich, nebo jinými prostředky, například získáním kontaktních seznamů. Příjemci takových informací bude mít vždy právo vznést námitky proti takovému shromažďování, zpracování a účelu.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze tak dlouho, jak je to nutné podle platných pravidel uchovávání údajů.

Pokud hodláme v budoucnu zpracovávat vaše osobní údaje za jiným účelem než za nímž byly údaje shromážděny, poskytneme vám informace o tomto účelu a další relevantní informace.

Jsou mé osobní údaje v bezpečí?

Používáme vhodná technická, organizační a administrativní bezpečnostní opatření pro ochranu veškerých informací vedených v našich záznamech proti ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu, prozrazení, pozměnění a zničení. Vedle jiných postupů jsou systémy zabezpečeny adekvátními opatřeními a hardwarem a účty jsou chráněny hesly nebo kódováním pro vaše soukromí a bezpečnost. 

Jak Owens Corning sdílí a poskytuje osobní údaje třetím stranám?

Můžeme předávat informace o vás jiným společnostem ze skupiny k účelům týkajícím se našeho smluvního vztahu nebo řízení obchodní činnosti společnosti. Můžeme sdílet informace o vás s prodejci třetích stran, konzultanty a dalšími poskytovateli služeb, které využíváme k vykonávání úkolů naším jménem. Mezi tyto společnosti patří (například) naši poskytovatelé zpracování plateb, společnosti zabývající se analýzou webových stránek, poskytovatelé softwaru pro získávání výrobkové zpětné vazby nebo pro asistenční linku, poskytovatelé daňových, právních a účetních služeb, finanční úřady, pojišťovny, bezpečnostní agentury, poskytovatelé služeb v oblasti řízení vztahů se zákazníky, poskytovatelé e-mailových služeb a další. Rovněž můžeme poskytnout vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro podání, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, ať v soudním řízení nebo ve správním či mimosoudním řízení.

Owens Corning sdílí osobní údaje osob s trvalým pobytem v EU pouze s třetími stranami, které dodržují zásady GDPR. Toto dodržování je dosaženo uzavíráním adekvátních servisních smluv nebo adekvátním prověřováním takových třetích stran a jejich výrobků a služeb.

Do kterých zemí mohou být předány mé osobní údaje?

Owens Corning má kanceláře a provozovny v Severní Americe, v Evropě, V Rusku a v Asii, v Africe a na Středním Východě. Evropská komise učinila „adekvátní rozhodnutí“ ve vztahu k zákonům na ochranu osobních údajů některých těchto zemí. Transfery ze všech těchto zemí budou chráněny vhodným zabezpečením.

Vaše práva na ochranu soukromí

Na základě GDPR máte četná práva v oblasti vašich osobních údajů. Jako subjekt údajů máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům a na jejich kontrolu, aktualizaci, opravu a smazání. Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte (za určitých okolností) právo tento souhlas kdykoli odvolat a nebude to mít dopad na zákonnost zpracování před vaším odvoláním souhlasu.

Můžete uplatnit svá práva jakožto subjektu údajů vznesením požadavku na adresu EUprivacy@owenscorning.com. Náš tým na ochranu soukromí váš požadavek prověří a odpoví vám co nejdříve.

Pokud se domníváte, že jsme nepostupovali v souladu s vašimi právy na ochranu údajů máte právo vznést stížnost u vašeho národního orgánu pro ochranu osobních údajů nebo u belgického orgánu na ochranu osobních údajů na adrese: Commission for the Protection of Privacy (komise na ochranu soukromí), Rue de la Presse 35, 1000 Brussels, Belgie nebo na adrese commission@privacycommission.be

Další kontaktní informace

Kontaktními osobami v Radě pro ochranu osobních údajů Owens Corning jsou paní Angela Carter (USA) a paní Eline Meesseman (EU) a lze je zastihnout na této e-mailové adrese: EUprivacy@owenscorning.com