PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

a podmínky ochrany osobních údajů

Používání a přístup ke všem webovým stránkám FOAMGLAS® patřícím společnosti Pittsburgh Corning Europe NV se řídí podmínkami zde uvedenými a všemi aplikovatelnými právními předpisy. "Pittsburgh Corning" zahrnuje společnosti Pittsburgh Corning Europe NV, Pittsburgh Corning Corporation a všechny jejich dceřiné společnosti. Zpřístupněním údajů uvedených společností Pittsburgh Corning na těchto webových stránkách se má za to, že souhlasíte s těmito podmínkami a jste těmito podmínkami vázáni.

Upozornění o autorském právu

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem svědčícím společnosti Pittsburgh Corning, ledaže je určitý obsah výslovně označený jako takto nechráněný. Toto autorské právo chrání obsah webových stránek bez ohledu na to, zda slova "Copyright ©2017 Pittsburgh Corning Europe NV and Pittsburgh Corning Corporation" jsou uvedena či nikoliv. Všechna práva jsou vyhrazena. Dokumenty publikované na jakékoliv webové stránce Pittsburgh Corning Corporation mohou obsahovat další upozornění o vlastnictví k právům nebo mohou obsahovat popis produktů, služeb, procesů nebo technologií vlastněných společností Pittsburgh Corning nebo třetí stranou. Společnost Pittsburgh Corning neposkytuje jakékoliv licence k autorským právům, ochranným známkám, patentům ani k jiným právům duševního vlastnictví společnosti Pittsburgh Corning ani jiných třetích stran.

Pravidla stanovená vlastníkem a omezení k použití obsahu

Tato stránka a všechny zde uvedené informace jsou ve vlastnictví společnosti Pittsburgh Corning. Žádný obsah z (foamglas.cz) nebo jiné webové stránky vlastněné, provozované, licencované nebo kontrolované společností Pittsburgh Corning nemůže být kopírován, reprodukován, znovu publikován, nahráván, zasílán, přenášen nebo jakkoliv distribuován. Materiály obsažené na této stránce jsou poskytovány "tak jak jsou" a jsou přesné a spolehlivé podle našich nejlepších vědomostí. Nejsou zde žádné výslovné nebo naznačené záruky jakéhokoliv druhu, včetně záruk obchodovatelnosti, kvality nebo vhodnosti produktu pro určité použití. Pittsburgh Corning není za žádných okolností odpovědný jakékoliv osobě užívající tyto stránky za jakékoliv přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, nebo následné škody, ušlý zisk nebo příjem, nebo za náhradu ceny za výměny zboží, jež byly způsobeny použitím nebo spoléháním se na informace prezentované na této stránce nebo prostřednictvím této stránky, ač jsou takové osoby tímto předem informovány o možnosti těchto následků. Obsah těchto webových stránek může být použit pro soukromé účely, nikoliv však pro účely, jež jsou v rozporu se zájmy společnosti Pittsburgh Corning, čímž se rozumí pro veřejné nebo obchodní účely. Nelze jakkoliv změnit nebo upravit obsah těchto webových stránek, nebo sdílet tento na jiných webových stránkách.

Ochranné známky

Foamglas® a další různé ochranné známky jsou užity na této webové stránce. Nejsou-li označeny jinak, jsou tyto ochranné známky ve vlastnictví společnosti Pittsburgh Corning. Žádnou z těchto známek vlastněných společností Pittsburgh Corning a přidruženými korporacemi není možné užít bez předchozího písemného souhlasu těchto korporací.

Podmínky ochrany osobních údajů

Společnosti Pittsburgh Corning Corporation, Pittsburgh Corning Europe NV a jejich dceřiné společnosti (dohromady jako "Pittsburgh Corning") jsou odhodlány respektovat soukromí a chránit jakákoliv osobní data jim poskytnutá prostřednictvím této webové stránky. Tyto Podmínky ochrany osobních dat stanoví, jaké osobní informace může společnost Pittsburgh Corning shromažďovat a jak může nakládat s poskytnutými informacemi, včetně toho, za jakých okolností může tyto informace poskytnout třetím osobám. 

Informace, které shromažďujeme a jak s těmito informacemi můžeme nakládat

Můžeme shromažďovat a zpracovávat osobní informace, jež nám poskytnete vyplněním formulářů na naší webové stránce. Pokud nás kontaktujete, můžeme si uchovat záznam této korespondence spolu s detaily transakce, kterou provedete skrz naší webovou stránku a informace poskytnuté za účelem dokončení Vašich objednávek. Můžeme shromažďovat informace o Vašem počítači, včetně Vaší IP adresy, operačním systému a typu webového prohlížeče. Informace, které takto nashromáždíme, použijeme ke zlepšení užitečnosti a efektivnosti naší webové stránky. Vaši IP adresu můžeme použít k provedení analýz návštěvnosti, k diagnóze problémů s naším systémem, k údržbě a správcovství naší webové stránky nebo k tomu, aby nám vybrané třetí strany poskytly informace o tom, jaké společnosti navštěvují naše webové stránky, a též k zasílání obchodních sdělení. Společnost Pittsburgh Corning je mezinárodní organizace, jež je činná v Evropě a v Severní Americe. Může dojít k tomu, že informace shromážděné prostřednictvím této webové stránky budou zaslány z pobočky společnosti Pittsburgh Corning v jedné zemi či na jednom kontinentu do střediska v jiné zemi či kontinentu. Užívání této webové stránky a poskytování svých osobních informací se považuje za poskytnutí souhlasu k přenosu dat, včetně souhlasu k shromažďování a ukládání těchto informací ve Spojených státech amerických nebo v jiných státech, kde společnost Pittsburgh Corning vyvíjí svoji činnost. Můžeme použít Vaši emailovou adresu k zasílání obchodních sdělení a dotazníků. Neposkytneme Vaše informace třetím stranám k jiným než omezeným účelům popsaným v tomto upozornění. 

Ochrana Vašich informací

Pittsburgh Corning bere velmi vážně svoji odpovědnost za bezpečnost všech osobních informací, které nám poskytnete. K zabránění nedovoleného přístupu, aplikujeme bezpečnostní opatření při ukládání a nakládání s osobními informace, jež jsou uloženy v našem systému. Navzdory našim přiměřeným opatřením k ochraně Vašich informací, vždy existuje riziko nedovoleného přístupu, které nelze zcela vyloučit. Používáním těchto webových stránek akceptujete toto riziko.

Změny

Můžeme kdykoliv změnit tyto Podmínky ochrany osobních dat, přičemž si vyhrazujeme právo udělat tyto změny bez předchozího oznámení. Pokud změníme tyto Podmínky ochrany osobních dat, umístíme na této webové stránce nové znění Podmínek ochrany osobních dat. Vaše pokračování v užívání naší webové stránky následující po umístění změn Podmínek ochrany osobních dat bude považováno za Váš souhlas s těmito změnami.

Vaše práva

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů"), Vás informujeme, že osobou oprávněnou zpracovávat Vámi poskytnuté údaje v České Republice je společnost Pittsburgh Corning CR, s.r.o., IČ: 26199394, se sídlem Průmyslová 3, Klášterec nad Ohří. 
Tyto údaje budou použity společností Pittsburgh Corning pro shora uvedené účely, pro které subjekt, k němuž se tyto údaje vztahují, uděluje vlastní souhlas ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů.

Máte právo nás požádat, abychom nezpracovali poskytnuté osobní informace k obchodním účelům. Toto právo můžete též využít kdykoliv tak, že nás kontaktujete. Též máte právo ke zpřístupnění všech informací, jaké o Vaší osobě můžeme mít shromážděny. Můžeme žádat přiměřený poplatek za administrativní náklady při vyřizování těchto přístupových žádostí. Otázky, komentáře a žádosti týkající se podmínek ochrany osobních dat jsou vítány a měly by být adresovány Pittsburgh Corning (kontaktní informace: Kontakty).


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

týkající se produktů a řešení zn. FOAMGLAS®

Informace vztahující se k produktům / systémům / řešením Společnosti uvedené na této webové stránce (dále jen „Informace“) jsou publikovány Společností v dobré víře a jsou přesné a věrohodné k datu vydání té které specifické informace; Informace podléhají změnám, které jsou prováděny bez předchozího upozornění. Před specifikací nebo objednáním musí uživatelé / zájemci o jednotlivé produkty / systémy / řešení kontaktovat společnost Pittsburgh Corning Europe NV (dále jen „PCE“ nebo „Společnost“), aby si ověřili aktuálně správné Informace. Společnost publikací zde uváděných Informací nedává žádné záruky, a ani uživatelé / zájemci o produkty nemohou dovozovat žádných záruk týkajících se přesnosti Informací zde uváděných. Zde uvedené Informace nahrazují veškeré předchozí informace publikované Společností před zveřejněním tohoto dokumentu. Samotnou publikaci těchto Informací nelze vykládat jako doporučení k užívání jakéhokoli z našich produktů ani k užívání jakéhokoli z našich produktů v rozporu s jakýmikoli patentovými právy nebo v rozporu s jakýmkoli zákonem nebo nařízením.

Vzhledem k tomu, že Společnost nemá žádnou přímou či nepřímou kontrolu nad provedením instalace produktu / systému / řešení, či potenciálními doplňkovými materiály nebo podmínkami, ve kterých mohou být produkty Společnosti užívány, Společnost neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku jakéhokoli druhu, včetně záruk obchodovatelnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu či užití, plnění, výkonu produktu / řešení nebo obchodních zvyklostí, pokud jde o provedení jakékoliv instalace obsahující produkty Společnosti. Přestože se Informace na této webové stránce mohou týkat technického použití určitých produktů PCE, v žádném případě není možné tyto Informace považovat za rady technického rázu či návody.

Uživatelé / zájemci o produkty Společnosti jsou výhradně a jedinně zodpovědní za určení, zdali je jimi vybraný produkt Společnosti vhodný ke konkrétnímu účelu nebo způsobu použití či aplikace uživatelem. Vzhledem k různým faktorům, které mohou ovlivnit použití a aplikaci produktů Společnosti, z nichž naprostá většina je předmětem specifických znalostí uživatele a pod kontrolou uživatele, je nezbytné, aby si každý uživatel produktů Společnosti sám za sebe zhodnotil a určil, zda je ten který produkt Společnosti vhodný ke konkrétnímu účelu a uživatelově způsobu užití nebo aplikace. Uživatelé zde poskytnutých Informací přebírají plnou odpovědnost za veškerá rozhodnutí týkající se vhodnosti použití konceptu/designu. Uživatelé se musí při rozhodování, jak nejlépe použít poskytnuté Informace nebo ostatní údaje, spolehnout na vlastní úsudek nebo na úsudek odborníka na koncept/design jejich vlastního řešení. Uživatel si je vědom a souhlasí, že Společnost není povinna poskytovat další údaje, údaje o zkouškách nebo zkušební data.

Jakákoliv případná odpovědnost Společnosti je striktně omezena pouze na výměnu produktu. Společnost není v žádném případě povinna poskytovat jakékoliv náhrady škody za vady produktu, ať již je tato náhrada škody nárokována jako související, speciální, následná nebo sankční náhrada újmy, bez ohledu na titul / typ odpovědnosti a z něho plynoucího nároku, dle které by takové nároky na náhradu škody mohly být uplatňovány. Společnost poskytuje samostatné, písemné a specifické záruky pro mnohé ze svých produktů, a tyto samostatné záruky mají vždy přednost před / jsou nadřazené prohlášením(i) uvedeným(i) v tomto upozornění. Nic v tomto dokumentu nelze interpretovat jako nabídku či návrh k uzavření smlouvy na prodej jakéhokoliv produktu Společnosti, která by mohla být osobou zájemce přijata.