Polityka prywatności

Owens Corning, jego odziały, file oraz jednostki powiązane, włączając w to jednostki z Unii Europejskiej (określane wspólnie jako „Spółka”) zobowiązane są do ochrony i zabezpieczenia danych osobowych i uzyskania zgodności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 (RODO), które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku.

Notatka zwiera dodatkowe informacje dla naszych klientów i dostawców i profesjonaliści i opisuje kategorie danych osobowych, które zbieramy, w jaki sposób korzystamy z danych osobowych, w jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe, kiedy możemy ujawniać dane osobowe osobom trzecim i kiedy możemy przekazać dane osobowe poza jurysdykcję danego kraju. Notatka opisuje również twoje prawa związane z danymi osobowymi, które przechowujemy na twój temat, opisuje w jaki sposób można uzyskać do nich dostęp, poprawić je i zażądać ich usunięcia. Odnosimy się również do naszej polityki prywatności, którą można znaleźć w Intranecie pod adresem www.paroc.com

Dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie zgodnie z naszą polityką prywatności oraz niniejszą notatką dotyczącą poufności danych, chyba że przepisy prawa wymagają innego postępowania. Podejmujemy kroki mające na celu zagwarantowanie, aby dane osobowe, które zbieramy na twój temat były właściwe, stosowne, nienadmierne i przetwarzane w ograniczonym stopniu.

Jakie dane osobowe zbiera Owens Corning?

Kiedy kupujesz nasze produkty lub kiedy dostarczasz nam produkty lub usługi: Zbieramy i przechowujemy informacje, które dostarczasz nam bezpośrednio do w związku z realizacją naszej współpracy. Na przykład, podczas tworzenia nowych kont dla osób trzecich, zbieramy dane osobowe, takie jak imiona i nazwiska oraz adresy e-mail. Informacje, które zbieramy bezpośrednio od naszych klientów i dostawców uwzględniają: imiona i nazwiska, nazwy użytkowników, adresy e-mail, adresy pocztowe, numery telefonów, nazwy stanowisk, informacje o transakcjach, jak również inne dane kontaktowe oraz informacje, które sami nam przesyłają do naszego systemu. 

Kiedy korzystasz z naszych stron: Możemy zbierać dane osobowe, które zdecydujesz się nam wysłać i udostępnić. Jeżeli kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, będziemy przechowywać rejestr naszej korespondencji.

Marketing: w oparciu o nasze uzasadnione zainteresowanie promowaniem naszych produktów i rozwiązań zbieramy i przetwarzamy dane osobowe (nazwiska, organizacje, tytuły pracy, strony internetowe, dane kontaktowe mediów społecznościowych, adresy, numery telefonów i adresy e-mail) od specjalistów, którzy działają jak doradców i promotorów naszych produktów i rozwiązań w celu wysyłania im informacji o firmie Owens Corning, niezależnie od tego, czy otrzymaliśmy dane osobowe bezpośrednio od nich, czy też w inny sposób, np. poprzez nabycie list kontaktów. Odbiorcy takich informacji mają zawsze prawo sprzeciwiać się takiemu gromadzeniu, przetwarzaniu i celowi.
Dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak wymagają tego obowiązujące zasady przechowywania.

Jeżeli w przyszłości będziemy chcieli przetwarzać twoje dane osobowe w celu innym, niż ten, dla którego zostały one zebrane, zostaniesz poinformowany o tym celu oraz o wszystkich informacjach, które się z tym wiążą.

Czy moje dane osobowe są bezpieczne?

Stosujemy odpowiednie techniczne, organizacyjne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony wszystkich informacji, które przechowujemy w naszym rejestrze przed utratą, niewłaściwym zastosowaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Między innymi systemy są zabezpieczane przez odpowiednie środki bezpieczeństwa i wyposażenie, a konta są chronione przez hasła lub szyfrowanie dla zagwarantowania twojego bezpieczeństwa i prywatności. 

W jaki sposób Owens Corning udostępnia i ujawnia dane osobowe firmom trzecim?

Możemy przekazywać informacje na twój temat do innych spółek grupy związanych z nami wzajemną relacją lub w celu zarządzania działalnością przedsiębiorstwa. Możemy udostępnić twoje informacje sprzedawcom firm trzecich, konsultantom i innym dostawcom usług, których zatrudniamy w celu wykonywania zadań w naszym imieniu. Do tych przedsiębiorstw należą (między innymi) dostawcy przetwarzający płatności, spółki analizujące witryny internetowe, dostawcy informacji zwrotnych na temat produktów lub dostawcy oprogramowania pomocy technicznej, dostawcy usług podatkowych, prawnych i księgowych, urzędy podatkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy ochroniarskie, dostawcy usług CRM, dostawcy usług e-mailowych i inne. Możemy również ujawnić twoje dane osobowe w przypadkach, w których jest to niezbędne na potrzeby ustanowienia, realizacji lub ochrony roszczeń prawnych - zarówno w przypadku postępowań sądowych jak i w przypadku procedury pozasądowego postępowania administracyjnego.

Owens Corning udostępnia wyłącznie dane osobowe rezydentów UE firmom trzecim, które spełniają wymogi rozporządzenia RODO. Zgodność ta uzyskana jest przez sporządzenie odpowiednich porozumień serwisowych lub przez odpowiednie sprawdzenie firm trzecich oraz ich produktów i usług.

Do jakich krajów przekazywane są moje dane osobowe?

Owens Corning posiada biura i placówki w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, Rosji i Azji, Afryce i na bliskim wschodzie. Komisja Europejska podjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony w odniesieniu do przepisów ochrony danych osobowych dla niektórych z wymienionych krajów. Przekazywanie danych do i z tych krajów będzie chronione przez odpowiednie zabezpieczenia.

Prawa dotyczące twojej prywatności

Zgodnie z RODO przysługują Ci pewne prawa w odniesieniu do twoich danych osobowych. Masz prawo do uzyskania dostępu, przeglądu, aktualizacji, poprawiania i usuwania twoich danych osobowych. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie twoich danych, masz również prawo (w szczególnych przypadkach) na wycofanie tej zgody w dowolnym momencie, nie unieważnia to legalności przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem tej zgody. 

Możesz dochodzić swoich praw składając wniosek pod adresem EUprivacy@owenscorning.com. Nasz zespół od ochrony danych przeanalizuje twoje zgłoszenie i odpowie możliwie jak najszybciej.

Jeżeli uważasz, że nie spełniliśmy wymogów prawnych ochrony twoich danych, masz prawo do wniesienia skargi w krajowym urzędzie ochrony danych lub w belgijskim urzędzie danych osobowych pod adresem: Commission for the Protection of Privacy (Komisja dla ochrony prywatności), Rue de la Presse 35, 1000 Bruksela, Belgia lub pod adresem e-mail commission@privacycommission.be

Dodatkowe informacje o umowie

Osobami kontaktowymi Rady ochrony danych Owens Corning są: Pani Angela Carter (USA) i pani Eline Meesseman (UE) i są osiągalne pod adresem: EUprivacy@owenscorning.com