Ge inte branden och röken en chans!

Isoleringsmaterial har stor inverkan en brands källa, utveckling och spridning. Dessa material kan försvåra arbetet för brandförsvar, utgöra en risk för en byggnads eller installations stabilitet och leda till livsfarliga situationer.

Visste du att det i Europa härjar fler än 2 000 000 bränder

i byggnader och industriinstallationer?

En byggnads eller installations brandsäkerhet är mycket beroende av de material som används.

Isoleringsmaterial spelar en central roll när det gäller utveckling och spridning av en brand. Vissa material är mycket brandfarliga och kan öka brandens spridningshastighet.

Annan typ av isolering – till exempel i industriinstallationer – kan suga upp brandfarlig vätska med följden att hela isoleringssystemet blir mycket brandfarligt och kan självantända. Isoleringsmaterial som är ogenomträngligt för fukt eller för produkter som innehåller kemikalier och bensin har inte detta problem.

Faran med rök och gas

När organiska isoleringsmaterial värms upp avger de rök och gaser som kan underblåsa branden. Den som inandas giftiga gaser tappar medvetandet, man blir desorienterad när man får rök i ögonen och inom mindre än 3 minuter är det risk för personens liv.
Dessa gaser kan också orsaka upp 14 olika typer av cancer för brandmän.

Bränder förstör mycket stora belopp

126 miljarder euro. Så hög är kostnaden för bränder i Europa årligen. Mer än 70 % av de verksamheter som utsätts för brand är bankrutta inom 3 år efter branden. Eld förstör arkitektoniskt viktiga byggnader och byggnadsminnen – en ovärderlig förlust.

Brandskydd – vårt ansvar

Ett isoleringsmaterial kan ge mycket mer än bara termisk prestanda. Det kan också spela en avgörande roll i en byggnads eller installations brandsäkerhet. Med oantändlig isolering kan du sova gott. FOAMGLAS® cellglas är ett isoleringsmaterial med brandsäkra egenskaper: det brinner inte och orsakar inte spridning av brand.

  • Vid eventuell brand avger FOAMGLAS®-isolering ingen rök och inga giftiga gaser.
  • FOAMGLAS®-isolering genererar inte tjock rök som skulle kunna skymma sikten för nödutgångar.
  • FOAMGLAS®-isolering avger inte brinnande droppar som kan utgöra en skaderisk.
  • FOAMGLAS®-isolering ger extra brandsäkerhet och fungerar som brandskydd i industritillämpningar. Vi har lösningar för skydd mot jetbrand, brandskydd med kolväte och brandväggspenetrering.
  • FOAMGLAS®-isolering har smältpunkt som överstiger 1000 °C (referens: DIN 4102-17, vid tjocklek ≥ 80 mm).
  • FOAMGLAS®-isolering absorberar inte vätska. 

För att uppnå maximal brandsäkerhet rekommenderar vi att du väljer ett isoleringsmaterial som är både oantändligt och icke-absorberande som förhindrar snabb spridning av brand och giftig ånga. Ett material som FOAMGLAS® cellglas.

Hur beter sig FOAMGLAS®-isolering under brand?

Värmesköldseffekt

När FOAMGLAS® cellglasisolering exponeras för brand börjar dess yta förglasas vilket ger en skyddande värmesköld.

Smältpunkt över 1000 °C

Smältpunktstest visar att en stor del av isoleringsmaterialets massa finns kvar efter flamträffar i 90 minuter. Detta visar att FOAMGLAS®-isolering ger ett mycket bra skydd (DIN 4102-17 – tjocklek > 80 mm).

 

Isolering handlar om att skydda människor

FOAMGLAS®-isolering har den högsta brandklassen (A1) enligt europeiska standarder, vilket betyder att cellglaset är oantändligt och att det står emot extremt höga temperaturer. Det är inte brännbart, det deformeras inte, det genererar inte rök eller giftiga gaser och vid en eventuell brand bildas inte fallande brinnande droppar.

FOAMGLAS®-isolering förhindrar spridning av lågor via undertak, väggar och golv och det säkerställer att brand inte sprids till intilliggande rum.
Det betyder att nödutgångar inte blockeras, vilket i sin tur gör att brandmän lättare kan utföra sitt arbete – att rädda människoliv.

FOAMGLAS®-isolering fungerar som ett extra skydd för kritisk process- och säkerhetsutrustning vid en
eventuell brand, under tillräckligt lång tid för att anläggningen ska kunna stoppas på ett säkert och kontrollerat sätt. Den minskar
spridningshastigheten för jetbränder och kolvätebränder och därmed också uppkomst av felfunktion för utrustningen så att personalen får mer tid på sig att sätta sig i säkerhet.

För maximal säkerhet

A1-klassificering

FOAMGLAS® isoleringsskivor är klassificerade som oantändliga och placerade i den högsta säkerhetsklassen av de 7 europeiska brandsäkerhetsklasserna: brandklass A1 (EN 13501-1).

Fire Safe Europe (FSEU)

FOAMGLAS® är medlem i FSEU. Våra specialister arbetar dagligen tillsammans med FSEU för att öka medvetenheten bland europeiska politiker om vikten av brandsäkerhet.

Relaterade referensprojekt