Nedávejte žádnou šanci ohni a kouři!

Tepelně-izolační materiály mají velký vliv na vznik, vývoj a šíření požáru. Hoření a zplodiny z těchto materiálů mohou bránit v práci hasičům, ohrozit stabilitu budovy nebo zařízení, a především ohrožovat zdraví a životy.

Věděli jste, že Evropa musí každý rok bojovat s více než 2 000 000 požáry

v budovách nebo v průmyslových zařízeních?

Tyto katastrofy každoročně připraví o život více než 4 000 lidí a způsobí škody za miliardy eur!

Požární bezpečnost budovy nebo zařízení do značné míry závisí na použitých materiálech.Použité tepelně-izolační materiály hrají při vývoji a šíření požáru důležitou roli. Některé materiály jsou vysoce hořlavé a šíření ohně urychlují. Další izolace (například v průmyslových zařízeních) mohou vsakovat hořlavé kapaliny a proměnit se tak ve vysoce hořlavý izolační systém, který je náchylný k samovznícení. Tepelná izolace, která je nepropustná pro vlhkost nebo nenasákavá pro chemické látky a ropné produkty, tento problém nemá.

Nebezpečí způsobená kouřem a zplodinami

Při požáru nebo zahřátí materiálů na organické bázi se uvolňuje nejen kouř, ale i plyny, které dále podporují hoření. Osoby, které se toxických plynů nadýchají, rychle ztrácí vědomí. Kouř navíc znesnadňuje vidění a oběti jsou dezorientované. Jejich život je ohrožený za méně než 3 minuty. U hasičů mohou tyto plyny způsobit až 14 různých typů rakoviny.

Požár je vždy finanční katastrofou

126 miliard EUR. To jsou roční účty za požáry v celé Evropě. Více než 70% společností, které jsou postiženy požárem, zbankrotuje do 3 let od incidentu. Oheň často zničí důležité architektonické nebo historické budovy, což jsou ztráty nevyčíslitelné.

Ochrana proti požáru je i Vaše zodpovědnost

Tepelná izolace může nabídnout mnohem více než jen tepelnou ochranu. Může také hrát klíčovou roli v požární bezpečnosti budovy nebo zařízení. Nehořlavá izolace Vám zajistí klid. Pěnové sklo FOAMGLAS® je tepelně-izolační materiál s protipožárními vlastnostmi: nehoří ani oheň nešíří.

  • V případě požáru izolace FOAMGLAS® neuvolňuje žádný kouř ani toxické plyny.

  • Izolace FOAMGLAS® nevytváří hustý kouř, který může bránit evakuaci.

  • Z izolace FOAMGLAS® neodkapává hořící materiál, který může zranit osoby a šířit požár.

  • Izolace FOAMGLAS® zvyšuje bezpečnost a protipožární ochranu i v průmyslových aplikacích. Máme k dispozici řešení pro ochranu před průmyslovými požáry (Jet-Fire, Hydrocarbon-Fire) nebo pro prostupy protipožárními stěnami.

  • Izolace FOAMGLAS® má teplotu tání vyšší než 1 000°C (viz DIN 4102-17, při tloušťce ≥ 80 mm).

  • Izolace FOAMGLAS® není nasákavá pro žádné kapaliny.

Pro maximální požární bezpečnost zvolte takovou tepelnou izolaci, která kombinuje nehořlavost a nenasákavost a zabraňuje tak rychlému šíření požáru a toxických plynů. Přesně to nabízí pěnové sklo FOAMGLAS®.

Jak se chová tepelná izolace FOAMGLAS® během požáru?

Efekt tavného štítu

Pokud je izolace z pěnového skla FOAMGLAS® vystavena ohni, její povrch se začne tavit na sklovinu, čímž se vytváří ochranný povlak fungující jako tepelný štít.

Bod tání až nad 1 000°C

Test bodu tání prokazuje, že po 90 minutách vystavení ohni zůstává nedotčená velká část hmoty izolačního jádra. To potvrzuje, že izolace FOAMGLAS® nabízí vysokou úroveň ochrany
(DIN 4102-17 – tloušťka > 80 mm).

Izolace má především chránit osoby

Izolace FOAMGLAS® má nejvyšší hodnocení dle Evropské normy – Třída rekce na oheň A1, což znamená, že je zcela nehořlavá a vydrží i extrémně vysoké teploty. Nehoří, nedeformuje se, nevytváří žádný kouř ani toxické plyny a v případě požáru neodkapává.

Izolace FOAMGLAS® neumožňuje šíření plamenů (pod podhledy, ve stěnách i podlahách) a také brání rozšíření ohně do sousedních místností. To například znamená, že únikové cesty nejsou blokovány a hasiči mají větší šanci zachránit životy lidí.

Izolace FOAMGLAS® v případě požáru zvyšuje ochranu klíčových výrobních a bezpečnostních zařízení na dostatečně dlouhou dobu tak, aby bylo možné jejich bezpečné a kontrolované odstavení. Zpomaluje i šíření průmyslových požárů (Jet-Fire, Hydrocarbon-Fire) a oddaluje případnou poruchu zařízení, což personálu poskytuje více času na bezpečnou evakuaci.

 

Vše pro bezpečnost

Třída reakce na oheň A1

Desky z pěnového skla FOAMGLAS® jsou klasifikovány jako nehořlavé v nejvyšší (nejbezpečnější) ze 7 evropských tříd: Třída reakce na oheň A1 (ČSN EN 13501-1).

Fire Safe Europe (FSEU)

FOAMGLAS® je členem organizace FSEU. Naši odborníci se společně s FSEU snaží každý den zvyšovat povědomí o důležitosti požární bezpečnosti mezi evropskými politiky.

Související referenční projekty