Ångspärr för tak & isolering i en och samma produkt | FOAMGLAS

Vatten har en mycket stor inverkan på industriinstallationers och byggnaders livslängd. Å ena sidan utgör vattenånga en risk, å anda sidan kan vatten komma från var som helst. Oberoende av om det är regnvatten, stigande vattennivå, grundvatten eller något annat så tar sig vattnet in där det inte ska vara.

Isolering i fuktig miljö

Det finns stor risk för luftfuktighetsrelaterade problem och korrosion i byggnader där ångtrycket har varit extremt högt under lång tid och på platser där ångtrycket måste regleras. Det kan till exempel röra sig om simbassänger, wellnesscenter, restaurangkök och tvättinrättningar eller kemikalie-, pappers-, petroleum- och livsmedelsindustrin, vinkällare (där luftfuktigheten kanske är konstant) eller badrum, duschar eller källare.

På dessa platser måste lufttätheten och ånggenomsläppligheten hålla mycket hög standard – och det är inte lätt att isolera dessa områden. Redan i konstruktions- och utförandefasen måste isolering ges särskild uppmärksamhet. De flesta konventionella isoleringsmaterial klarar vid någon tidpunkt inte av att leva upp till fördefinierade förväntningar och krav som ställs vid denna typ av tillämpningar.

Innertak, väggar och golv som har isolerats korrekt med FOAMGLAS® cellglas utesluter risk för ånginträngning, från både in- och utsidan. FOAMGLAS®-isolering är helt ångdiffusionstät och förblir torr under alla förhållanden.

Låglutande tak och stillastående vatten

Ångspärr eller inte?

Taket är tveklöst den viktigtaste delen av en byggnads exteriör, och särskilt låglutande tak kan vara utsatta för risk. Det är därför det är lite av en konst i sig att isolera dem så att de blir vattentäta. Eftersom låglutande tak är horisontella ansamlas det mycket vatten på dem. Stillastående vatten är i högsta grad en av riskerna med låglutande tak. Stora mängder vatten kan hinna spridas, även vid små läckor, innan läckan ens upptäcks.

När konventionella isoleringssystem med tiden slits och skadas är de inte längre vattentäta eller diffusionstäta. Vatten tar sig in i och under isoleringen. Resultatet blir ett termiskt ineffektivt system, svamptillväxt, korrosion eller genomsipprande vatten och potentiella försämringar av byggnadens drift.

Med FOAMGLAS®-isolering får låglutande tak ett helt vattentätt isoleringsskikt, så tätt att inte ens ångspärr behövs. Risken med att hantera läckande tak eller fuktig isolering elimineras på så sätt. FOAMGLAS® cellglas förblir vattentätt under byggnadens hela livslängd. Det är den idealiska lösningen när vattenskada måste förhindras.

Isolering av golv och källare

Ingen ångspärr behövs

Isolering av golv och källargolv ställer höga krav på teknisk konstruktion, och här är bra planering och ett bra utförande av högsta vikt. När en byggnad är färdiguppförd är det mycket svårt at komma åt isoleringen och dyrt att reparera den. Mycket dyrt. För att undvika problem måste alla väggar och golv som kommer i kontakt med marken isoleras mycket noggrant och säkert med tålig vattentät isolering.

FOAMGLAS® cellglas ger optimal isolering och skydd av byggnadselement som är i kontakt med mark, strukturer under mark och platser mer konstant vattentryck – under lång tid. Den termiska prestandan försämras inte, även efter att isoleringen har utsatts för översvämning.

FOAMGLAS® cellglas kan också användas som lastbärande värmeisolering under grundplattor, förutsatt att det godkänns i byggregler. I dessa fall behövs inte längre någon separat försegling eftersom cellglas är 100 % vattentätt och diffusionstätt. Dessutom är FOAMGLAS® en vattentät isolering som kan stå emot humussyra, mikroorganismer, skadedjur och insekter.

Isoleringen – inte fasaden – är den svagaste länken

Köldgrader, värme och slagregn – fasaden utsätts ständigt för variationer i väder. Ändå är inte den synliga fasadbeklädnaden den svagaste länken i en byggnads skydd – den svagaste länken är det dolda isoleringsmaterialet.

På grund av påverkan från fukt, temperaturförändringar, vind och föroreningar är livslängden för många isoleringsmaterial kortare än beklädnadens livslängd. Isolering och yta utsätts för risker om fukt – på grund av skada på eller försämring av fasadens kvalitet – kommer in i beklädnadens fogar.

I modern arkitektur är vattentät konstruktion mycket viktigt. FOAMGLAS®-isolering bildar en ogenomtränglig spärr mot vatten och vind, vilket gör att en vattentät konstruktion kan uppnås.

Fukt i industriella installationer

Den vanligaste orsaken till vatten finns utanför isoleringssystemet – vanligtvis regn och snö. I industrianläggningar finns det emellertid andra vattenkällor. Dessa är till exempel vatten som används vid test av sprinklersystem för brandskydd, översvämningstest, rengöring eller sköljning, dimma från kyltorn, droppar från kylutrustning, översvämning vid byggnation, test av kallvatten- eller kylvattensystem innan isoleringen slutinstalleras.

I flera av dessa fall kan vattnet också innehålla mycket stora koncentrationer av klorider och andra kemikalier som kan påskynda korrosion. Vatten kan komma in i ett isoleringssystem på grund av dålig konstruktion, felaktigt utfört arbete, skada eller felaktiga underhållsförfaranden. I allmänhet uppstår det fler problem med vatten i utrustningen än med vatten i rör.

Det är svårare att isolera utrustningen, och denna innehåller flänsar, munstycken, inspektionshål, ventilationsöppningar och stödkonsoler. I kall miljö kan vatten penetrera skumisolering av organiskt material i form av vattenånga och kondens i cellerna, vilket leder till en avsevärd ökning av vattenabsorption.

I tillämpningar med hög temperatur kan vatteninträngning från interna och externa källor även mätta vattentät isolering av fiber och cement. När dessa material är mättade kvarhåller de fukten – även vid höga temperaturer – så att denna inte kan avlägsnas genom avdunstning.

Vatten är det största riskmomentet för värmeisoleringssystem. Eftersom värmeförlusten ökar försämras isoleringen, vilket i sin tur leder till korrosion i installationen.

Resultatet av ökad värmeförlust eller värmetillskott är inte bara ökad energiförbrukning utan kan också problem som ökad avdunstning i lågtemperaturtankar. Det kan också leda till ökad risk för att vissa material stelnar i rör som är avsedda för drift med hög temperatur.

Försämringen för isoleringen kan variera från total förstörelse till dimensionsförändringar som kan försämra hela systemets integritet. Korrosion under värmeisolering kan ge stora säkerhetsrelaterade problem. Om det förekommer vatteninträngning och vattnet inte kan avlägsnas påverkas isoleringens funktion negativt.

FOAMGLAS®-isolering är ogenomtränglig för vatten vilket gör den till ett populärt val. FOAMGLAS® har utvecklat många olika isoleringssystem för rörinstallationer under mark, som står emot påverkan från grundvatten. Tack vare dess ogenomtränglighet och brandmotstånd är FOAMGLAS®-isolering idealisk för offshoreplattformar, tankfartyg, skeppsvarv och andra tillämpningar där det förekommer vatten i stora mängder.

Slutsats

Tack vare dess cellstruktur är FOAMGLAS®-isolering helt fukt- och ångtät. Det är lätt att detektera läckage tack vare att vattnet inte sprider sig.  FOAMGLAS®-isolering blir inte våt på grund av byggnadsfysiska effekter, och dess termiska prestanda förblir konstant under byggnadens eller industriinstallationens hela livslängd.

Relaterade referensprojekt