Tepelná izolace a současně parotěsná zábrana

Vlhkost má obrovský vliv na životnost průmyslových zařízení a budov. Na jedné straně je rizikem vodní pára, na druhé straně voda, která může pocházet z mnoha různých zdrojů. Dešťová voda, vzlínající voda, podzemní voda ... proniká do míst, kam by neměla.

Tepelná izolace ve vlhkém prostředí

Zvýšené riziko problémů souvisejících s vlhkostí a korozí se vyskytuje v budovách, ve kterých je dlouhodobě velmi vysoké množství vodní páry, nebo tam, kde je nutné vlhkost regulovat. Jedná se o plavecké bazény, wellness centra, profesionální kuchyně, prádelny, ale také chemický, papírenský, ropný a potravinářský průmysl. Nebo také místnosti jako koupelny, sprchy nebo sklepy.

To jsou příklady míst, kde vzduchotěsnost konstrukcí a jejich odolnost proti difúzi vodní páry musí být na velmi vysoké úrovni. Provedení tepelné izolace v těchto místech není jednoduchou záležitostí, a proto je nutné jí věnovat pozornost již ve fázi projektu.

Většina běžných tepelně-izolačních materiálů nebude v těchto podmínkách (v důsledku kondenzace vodní páry v nich) po čase fungovat tak, jak od nich bylo předem očekáváno nebo požadováno. Stropy, stěny a podlahy, které jsou správně izolovány pěnovým sklem FOAMGLAS®, zcela znemožňují pronikání par z interiéru nebo z exteriéru. Izolace FOAMGLAS® je zcela nepropustná pro vodní páru a zůstává za všech podmínek suchá.

Ploché střechy a stojatá voda

Střecha je nepochybně nejdůležitější částí vnější obálky budovy a zejména ploché střechy jsou nejzranitelnější. Už provedení hydroizolace tak, aby byla vodotěsná, je svým způsobem umění.

Jak název napovídá, plochá střecha je skoro vodorovná, a proto se na ní může nahromadit značné množství vody. Právě stojatá voda je jedním z řady rizik, neboť i malou netěsností hydroizolace může do střechy proniknout velké množství vody dřív, než je porucha objevena.

Pokud u běžných střešních izolačních systémů dojde časem k poškození, nebudou již vodotěsné, natož parotěsné. Voda se nasákne do tepelné izolace a pronikne pod ni. Výsledkem je izolačně nefunkční systém, tvorba plísní, vznik koroze nebo prosakování vody do budovy a někdy i výrazné omezení provozu nebo poničení zařízení a věcí v interiéru.

Tepelná izolace FOAMGLAS® umožňuje vytvořit kompaktní plochou střechu se zcela vodotěsnou tepelně-izolační vrstvou. Tato střecha nevyžaduje ani použití parotěsné zábrany. Je u ní vyloučeno riziko zatékání do střechy nebo navlhnutí tepelné izolace.

Pěnové sklo FOAMGLAS® zůstává vodotěsné po celou dobu životnosti budovy. Jedná se o ideální řešení, pokud je prioritou maximální hydroizolační bezpečnost střechy.

A co podlahy a suterény?

Izolace podlah a suterénů jde ruku v ruce s vysokými nároky na technické požadavky na konstrukci. Kvalitní projekt a správná realizace jsou v těchto případech zásadní. Jakmile je budova jednou postavena, je velmi obtížné dostat se znovu k této izolaci a opravy jsou proto drahé.

Velmi drahé! Abyste předešli problémům, izolujte všechny stěny a podlahy, které přicházejí do styku se zeminou, velmi pečlivě a důkladně pomocí trvanlivé vodotěsné tepelné izolace.

Pěnové sklo FOAMGLAS® poskytuje optimální a dlouhodobou izolaci a ochranu všem stavebním konstrukcím, které jsou ve styku se zeminou, podzemními konstrukcemi a místy se stálým tlakem spodní vody. Izolační vlastnosti izolace FOAMGLAS® se nesnižují ani po zasažení povodní.

Pěnové sklo FOAMGLAS® může být také použito v souladu se stavebními předpisy pod základovými deskami jako nosná tepelná izolace. V tomto případě již není nutná další hydroizolace proti vzlínající vlhkosti, protože tato tepelná izolace je zcela vodotěsná a parotěsná. Tepelná izolace FOAMGLAS® navíc odolává huminovým kyselinám, mikroorganismům, hlodavcům i hmyzu.

Tepelná izolace bývá nejslabším článkem fasády

Mráz, teplo, silný déšť. Fasáda je neustále vystavena kolísajícím povětrnostním podmínkám. Pohledový fasádní plášť však není nejslabším článkem v ochraně budovy, tím je tepelná izolace skrytá za ním.

Díky účinkům vlhkosti, kolísání teploty, větru a znečištění je životnost mnoha tepelně-izolačních materiálů kratší než životnost obvodového pláště. Izolace a konstrukce jsou ohroženy, pokud v důsledku poškození nebo snížení kvality fasádní konstrukce pronikne vlhkost přes spáry v obkladu.

V moderní architektuře je těsnost konstrukcí důležitým faktorem. Izolace FOAMGLAS® vytváří neproniknutelnou bariéru proti vodě a větru, což umožňuje vytvořit dokonale těsnou fasádní konstrukci.

Vlhkost v průmyslových aplikacích

Nejčastěji se vyskytují zdroje vlhkosti mimo izolační systém, těmi nejviditelnějšími jsou déšť nebo sníh. V průmyslových aplikacích však existují i jiné zdroje vlhkosti, například voda, která pochází z testování protipožárních systémů, protipožárních zkoušek, čištění nebo oplachování, mlhy v chladicích věžích, úkapů z chladících zařízení, záplav během výstavby, zkoušek studené nebo chlazené vody před dokončením montáže izolace.

V mnoha takových případech může zdroj vody obsahovat také nadměrné koncentrace chloridů a dalších chemikálií, které mohou urychlit korozi. Vlhkost se do izolačního systému může dostat v důsledku nesprávného návrhu, špatného provedení či poškození systému nebo nedodržení postupů údržby.

Obecně se vyskytuje více problémů s vlhkostí u izolací zařízení než u izolací potrubí. Izolace zařízení totiž bývá složitější, obsahuje příruby, trysky, průlezy, větrací otvory a podpěry.

V chladném prostředí může voda pronikat izolacemi z pěnových plastů v podobě vodní páry a kondenzovat v jejich buňkách, čímž se výrazně zvyšuje obsah vody v těchto izolacích.

U vysokoteplotních aplikací může pronikání vlhkosti z vnitřních a vnějších zdrojů dokonce zcela nasytit původně vodotěsnou vláknitou a cementovou izolaci. Jakmile jednou tyto materiály navlhnou, zůstávají vlhké i při zvýšených teplotách a vlhkost se z nich neodpařuje. Vlhkost je největší hrozbou pro zateplovací izolační systémy. Její přítomnost zvyšuje tepelné ztráty, degraduje izolaci a vede ke korozi zařízení.

Účinky zvýšených tepelných ztrát nebo zisků nevedou pouze ke zvýšené spotřebě energie, ale mohou také způsobovat problémy, jako je zvýšený odpar nízkoteplotních zásobníků. Mohou také zvýšit riziko tuhnutí určitých materiálů v potrubí, které je navrženo pro provoz při vysokých teplotách.

Poškození izolace se může pohybovat od úplné devastace po změny rozměrů, které mohou ohrozit soudržnost systému. Koroze pod tepelnou izolací může mít významné bezpečnostní důsledky. Pokud dojde i k pouze lokálnímu vniknutí vlhkosti a ta nemůže být odstraněna, narušuje to izolační účinnost celého zařízení.

Izolace FOAMGLAS® je nepropustná pro vodu i vodní páru, a je proto spolehlivým a oblíbeným řešením. Společnost FOAMGLAS® vyvinula řadu izolačních systémů pro podzemní potrubí, které jsou odolné i podzemní vodě. Díky kombinaci nenasákavosti a požární odolnosti je tepelná izolace FOAMGLAS® ideálním materiálem pro mořské plošiny, tankery, loděnice i pro všechna další prostředí, která jsou velmi vlhká.

Závěr

Díky své parotěsné buněčné struktuře je izolace FOAMGLAS® zcela odolná vůči vlhkosti a páře. Případné zatečení je snadno detekovatelné, protože voda se izolací nešíří. Izolace FOAMGLAS® nenavlhá ani kondenzací způsobenou stavební fyzikou a tepelná ochrana budovy nebo průmyslového zařízení tak zůstává konstantní po celou dobu jejich životnosti.

Související referenční projekty