FOAMGLAS® fortsätter att investera i brandsäkerhet

Eftersom det är av yttersta vikt att förebygga brand

Firefighters putting out a fire

Det är ofta bara en liten tidningsartikel, men konsekvenserna kan bli mycket allvarliga. Ofta är konsekvenserna begränsade till materiella skador och miljöskador, men bränder orsakar också många dödsfall varje år.

Att förebygga bränder är därför en viktig fråga för alla som ansvarar för att utforma, bygga och förvalta en byggnad. FOAMGLAS® är ett material som inte bara isolerar bra. Det är också helt obrännbart och bidrar inte till spridning av brand. Detta bevisas av de olika brandtester som FOAMGLAS® har genomfört de senaste åren.

Enligt Fire Safe Europe (FSEU) sker cirka 5 000 bränder i Europa varje dag, med cirka 4 000 dödsfall per år. Antalet skadade som läggs in på sjukhus till följd av bränder är cirka 70 000 per år. Offrens lidande beror delvis på lågorna, men för det mesta beror det på inandning av rök och giftiga gaser som genererades under branden. Rök hindrar också evakueringen av boende och brandmännens arbete.

De ekonomiska konsekvenserna av en brand – förlust av egendom, delvis avbrott i verksamheten, förlust av vinst, högre försäkringspremier osv. – är också betydande. Lägg därtill den stora inverkan rökgas och eldförorenat vatten har på vår miljö. Förebyggande av brand – att förhindra att en brand bryter ut och sakta ner dess spridning – är därför av yttersta vikt.

Isolering och brandskydd i ett

Brandsäkerheten i en byggnad beror till stor del på de material som används. FOAMGLAS® har i årtionden legat i framkant inom värmeisolerande, hållbar och framför allt brandtålig isolering. Där andra isoleringsmaterial kan avge giftiga ångor i händelse av brand och hjälpa elden att sprida sig tillhör FOAMGLAS® den högsta – och därmed säkraste – av de sju brandreaktionsklasserna: ”klass A1”. Detta beror på isoleringens unika sammansättning: 100 % glas med sluten cellstruktur. FOAMGLAS® isoleringsskivor är helt oorganiska och icke-exoterma. I händelse av brand frigörs inga giftiga gaser eller ångor. Resultatet är att utrymningsvägarna för de boende förblir synliga och att räddningstjänsten kan ingripa snabbare. 

FOAMGLAS® är helt motståndskraftig mot flammor och höga temperaturer. Isoleringen deformerar eller smälter inte, producerar inte heta droppar och bidrar inte till överslag.

30 minuter extra brandbeständighet per 5 cm

FOAMGLAS®-isolering är inte bara helt obrännbar; den har också en annan viktig fördel när det gäller brandskydd: i händelse av en brand utgör den en barriär mot lågorna. När cellglas utsätts för brand börjar dess yta smälta och samtidigt förglasas eller stelnar den. Detta skapar ett slags värmesköld, vilket ökar brandbeständigheten för andra byggnadselement.  

Brandbeständighetstester från Warrington Fire Gent har visat att 50 mm tjocka FOAMGLAS®-plattor ökar brandbeständigheten hos murverksväggar med 30 minuter. Det innebär att var 5:e cm FOAMGLAS® ökar brandbeständigheten med en halvtimme. Användning av 150 mm tjocka plattor ökar väggarnas brandbeständighet med 90 minuter.

Nyhetsrapporter och brandbroschyr

Under de senaste 10 åren har omfattande brandbeständighetstester utförts på olika FOAMGLAS®-byggnader. I synnerhet testades den invändiga isoleringen, takisoleringen på profilerad stålplåt och två system för fasadisolering: ventilerad fasad och självhäftande fasad med stenband. En omfattande översikt över de tester som utförts och de utmärkta resultat som uppnåtts hittar du i denna tabell. Respektive rapporter finns tillgängliga kostnadsfritt på begäran.

Broschyren FOAMGLAS® Brandskydd finns tillgänglig utan extra kostnad på begäran. Den finns tillgänglig på begäran utan kostnad och kan laddas ner från vår hemsida.

Du kanske också

är intresserad av