Byggematerialers brannatferd

Europeisk forskrift og standardisering i henhold til EN 13501-1

Fire has no chance with FOAMGLAS insulation

Europeisk standard EN 13501-1 gir prosedyren for brannreaksjonsklassifisering for alle produkter og bygningselementer.

For å klassifisere brannatferden til et byggemateriale, testes produktene for:

  • Materialets eller produktets brannreaksjon, der man evaluerer ytelsen de første minuttene etter at de er utsatt for varme (f.eks. antenning, varmeavgivelse, brannspredning, røyk, dråper). I Europa er alle byggeprodukter regulert og standardisert i henhold til EN 13501-1 ved at deres brannreaksjon er angitt i henhold til et klassifiseringssystem med klassene A1 => F og en underkategorisering med «s» for røyk og «d» for dråper.   
  • Brannmotstanden til sluttbrukersystemer, f.eks. vegger, tak, strukturelle elementer, der atferden evalueres i et bestemt standardisert brannscenario og der systemet betimelig evalueres for sin atferd på struktur og stabilitet, termisk isolasjon og integritet. I Europa er sluttbrukersystemer regulert og standardisert i henhold til serien EN 13501-2 til 4 og for takbelegg, den eksterne brannmotstanden i henhold til en klassifisering som følger EN 13501-5.

Euro-klassene, som er delt inn i ytterligere underklasser, ser også på tilleggseffekter, slik som røykproduksjon og brennende dråper. Disse underklassene må være angitt for byggeproduktene som skal brukes.

FOAMGLAS®-produkter og deres brannreaksjon

FOAMGLAS®-plater tilhører klasse A1 «Intet bidrag til brannutvikling» i henhold til den europeiske standarden – bestemt av Kommisjonens beslutning av 6. juni 2003 (2003/424/EF) med etablering av en produktliste. Det grunnleggende kravet til dette, er begrensningen av den organiske materialkomponenten til maksimalt 1 %; dette er i samsvar med EN 13501-1. FOAMGLAS®-isolasjon krever ikke bindemidler, brannhemmere eller andre tilsetninger og vil, på grunn av mineralsammensetningen, virke brannhemmende.

Foruten de ubelagte FOAMGLAS®-platene, er enkelte andre FOAMGLAS®-produkter fabrikkprodusert med belagte eller behandlede overflater. Noen av disse typene er i klasse A1 eller A2, og enkelte andre er i klasse D og til og med klasse E, fordi disse FOAMGLAS®-produktene er belagt eller behandlet på eller under overflaten med tanke på bruken for enkel plassering og integrering med en støtte. FOAMGLAS READY-serien er for eksempel i klasse E, siden disse blokkene/platene er ferdiglaget med en smeltbar eller antennelig overflate for enkel montering på arbeidsplassen med vanntettingssystemene. Kjernematerialet i alle FOAMGLAS®-typer, også med belagte eller behandlede overflater, forblir i klasse A1.

FOAMGLAS®-produkter og deres brannmotstand

Siden FOAMGLAS®-plater brukes i ulike sluttbrukersystemer, f.eks. vegger, tak, strukturelle elementer, er flere systemer testet og klassifisert. 

Nasjonale forskrifter

De europeiske brannklassifiseringene og -rapportene i henhold til EN 13501-serienb gjelder i hele Europa og er akseptert i alle EU-medlemsland. En branntest eller klassifiseringsrapport i henhold til EN 13501-serien er gyldig i alle EU-medlemsstater. Dette betyr imidlertid ikke at brannforskriftene er de samme for enhver bygning eller bruk i alle EU-medlemsstater. Det er faktisk slik at de lokale myndighetene selv bestemmer nivået for sikkerhetskravene gjennom byggetillatelser og lignende. I et land kan for eksempel brannklasse B være tilstrekkelig for en fasade, mens andre land krever minst klasse A2 til dette. Fastsettelsesmetoden er imidlertid den samme for alle land.

Du kan også

Du kan også være interessert i?