FOAMGLAS® - Det aktiva taket

Det aktiva taket

Med ökade krav på fler grönytor och kraftigt ökande markpriser i främst de större städerna finns ett stigande intresse att använda ”döda” takytor till aktiva ytor och därmed öka värdet för fastigheten både för brukare och ägare. Men med detta kommer också ökade krav på underliggande konstruktioner som t.ex vatten och ångtäthet samt risk för brandgasspridning.

Det kompakta taket

Att skapa miljöer med aktiva tak kräver material- och systemval som garanterar en hållbar konstruktion. Med FOAMGLAS® värmeisolering och FOAMGLAS® Kompaktmetod skapas isolerlösningar med högsta säkerhetsstandard. Med det fås ett vattentätt och tryckhållfast isolersystem som säkrar vatten- och ångtäthet samt minskar risken för brandgasutveckling (FOAMGLAS isolering klassas som obrännbar – klass A1) och även en bevisad hållbarhet på minst 50 år.

I ett FOAMGLAS® Kompakttak system helklistras cellglasblocken mot takstommen med varmasfalt och fogarna fylls också med varmasfalt. Tätskiktet helklistras mot cellglaset. På så sätt får man en kompakt takkonstruktion utan mellanliggande skikt där luft eller vatten kan sprida sig, och konstruktionen förblir ogenomtränglig för vatten och ånga även om tätskikt skulle få en lokal skada.

Varför FOAMGLAS®på aktiva tak?

 • FOAMGLAS® Kompakttak = Läckagesäkra lösningar – ingen fuktupptagning i hela isolerskiktet.
 • Deformationssäker - Hög tryckhållfasthet.
 • Brandsäker - Obrännbar (A1) hindrar brandspridning och förlänger tiden att rädda liv vid brand. Avger inga farliga brandgaser.
 • Tidstestad isolerfunktion. 50 års materialgaranti.
 • Ökat värde på fastigheten.
 • Ökade värden för hyresgästerna.

Olika användningsområden

Förtätning av bebyggelse och krav på bibehållna funktioner i byggnader skapar incitament till att hitta nya lösningar. Det finns många bra exempel där FOAMGLAS® Kompakttak används för att "aktivera" takytorna. Exempel på detta kan vara:

 • Skolgårdar
 • Parkeringsdäck
 • Takterrasser
 • Lekplatser
 • Innergårdar

Du kanske också

är intresserad av