Friskrivning

Användarvillkor

och sekretesspolicy

Åtkomst och användning av Pittsburgh Cornings webbplats www.foamglas.com är underkastade de villkor som anges häri, samt alla tillämpliga lagar. Pittsburgh Corning omfattar Pittsburgh Corning Corporation, Pittsburgh Corning Europe NV/SA och dessas respektive dotterbolag. Genom att skaffa dig åtkomst till den information som Pittsburgh Corning ställt till förfogande på denna webbplats anses du ha accepterat och vara bunden av dessa villkor.

Ägandepolicy och begränsningar rörande användning av material

Den här webbplatsen och all information därpå tillhör Pittsburgh Corning. Inget material från www.foamglas.com eller någon webbplats som ägs, drivs, kontrolleras eller är licensierad av Pittsburgh Corning får kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas upp, läggas ut, skickas eller distribueras på något sätt. Material på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick och är såvitt vi har oss bekant korrekt och tillförlitligt. Det föreligger inga som helst uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive garantier rörande saluförbarhet, kvalitet eller någon produkts lämplighet för visst ändamål. Pittsburgh Corning har under inga omständigheter något som helst ansvar gentemot någon person som använder denna webbplats för någon direkt, särskild, oförutsedd, ideell eller indirekt skada eller följdskada, utebliven vinst eller uteblivna intäkter, eller kostnad för ersättningsgods, vilken uppkommer till följd av att vederbörande använt eller förlitat sig på den information som ges på eller genom denna webbplats, även om information i förväg givits rörande risken för sådan skada. Det är tillåtet att använda innehållet på denna webbplats för personligt bruk, men inte för några ändamål som strider mot Pittsburgh Cornings intressen, vilket innebär kommersiella eller offentliga ändamål. Det är inte tillåtet att på något sätt modifiera eller ändra innehållet på webbplatsen eller att lägga upp det på någon annan webbplats.

Meddelande om upphovsrätt

Om inte annat uttryckligen anges innehas upphovsrätten till allt innehåll på denna webbplats av Pittsburgh Corning Corporation och Pittsburgh Corning Europe NV/SA (©2009). Med ensamrätt. Dokument som publiceras på Pittsburgh Cornings webbplats kan innehålla andra meddelanden om upphovsrätt eller beskrivningar av produkter, tjänster, processer eller tekniker som ägs av Pittsburgh Corning eller tredje part. Pittsburgh Corning ger ingen licens enligt någon lag rörande upphovsrätt, varumärke, patent eller annan immateriell rättighet som innehas av Pittsburgh Corning eller tredje part.

Varumärken

FOAMGLAS® och andra varumärken används på denna webbplats. Om inte annat anges används dessa varumärken av Pittsburgh Corning Corporation. Det är inte tillåtet att använda några varumärken som tillhör Pittsburgh Corning eller därtill knutna företag utan ifrågavarande företags tillstånd.

Sekretesspolicy

Pittsburgh Corning Corporation, Pittsburgh Corning Europe NV/SA och dessas respektive dotterföretag (tillsammans "Pittsburgh Corning") har som målsättning att respektera din integritet och skydda alla personliga uppgifter du lämnar till oss via denna webbplats. Denna policy tydliggör vilka personliga uppgifter Pittsburgh Corning kan samla in och hur det kan komma att användas, inklusive under vilka omständigheter vi kan komma att lämna sådana uppgifter vidare till tredje part.

Uppgifter vi kan komma att samla in och hur de kan komma att användas

Vi kan komma att samla och bearbeta de personliga uppgifter du lämnar genom att fylla i formulär på vår webbplats. Om du kontaktar oss kan vi komma att behålla information om denna korrespondens, tillsammans med uppgifter om eventuella transaktioner du genomför via vår webbplats, samt av fullgörande av dina beställningar.

Vi kan komma att samla in information om din dator, inklusive din IP-adress samt uppgifter om operativsystem och typ av webbläsare. Uppgifter som samlas in används för att hjälpa oss att göra webbplatsen mer användbar och effektiv. Vi kan komma att använda din IP-adress för att utföra analyser av användartrafik, för att hjälpa till att diagnostisera problem med våra system, för att underhålla och administrera vår webbplats och för att göra det möjligt för vald tredje part att tillhandahålla oss information rörande de företag som besöker vår webbplats och för att tillhandahålla dig information om våra produkter.

Pittsburgh Corning är en internationell organisation med verksamhet i både Europa och Nordamerika. Det kan förekomma att personliga uppgifter som samlas in via den här webbplatsen överförs från Pittsburgh Cornings verksamhet i ett land eller på en kontinent till verksamheten i ett annat land eller på en annan kontinent. När du använder denna webbplats och lämnar personliga uppgifter anses du ha givit ditt medgivande till sådan dataöverföring, inklusive insamling och lagring av sådana uppgifter i USA eller annat land i vilket Pittsburgh Corning bedriver verksamhet.

Vi kan komma att använda din e-postadress för att svara på förfrågningar och för att ge dig information om våra produkter. Vi kommer inte att dela dina personliga uppgifter med tredje part annat än i den begränsade omfattning som anges i denna policy.

Skydd av personliga uppgifter

Pittsburgh Corning tar allvarligt på sitt ansvar för säker hantering av personliga uppgifter du lämnar till oss. För att förhindra obehörig åtkomst tillämpar vi säkerhetsförfaranden för lagring och användning av personliga uppgifter som finns i våra system. Trots att vi vidtar alla rimliga ansträngningar för att skydda dina personliga uppgifter finns alltid en viss risk, som inte helt kan elimineras, för obehörig åtkomst. Genom att använda webbplatsen godkänner du denna risk.

Förändringar

Vi kan komma att ändra villkoren i denna sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att vidta sådana ändringar utan föregående meddelande. Om denna sekretesspolicy ändras, kommer den nya sekretesspolicyn att publiceras på denna webbplats. Om du fortsätter att använda vår webbplats efter att förändringar publicerats, anses du ha accepterat dessa ändringar.

Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att inte bearbeta dina personliga uppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst utnyttja denna rättighet genom att kontakta oss.

Du har också rätt att få åtkomst till alla personliga uppgifter rörande dig som vi kan ha. Vi kan komma att ta ut en rimlig avgift för administrativa kostnader för hantering av sådan åtkomstbegäran.

Du är välkommen att ställa frågor, komma med kommentarer eller inkomma med begäran rörande denna sekretesspolicy till Pittsburgh Corning.

FRISKRIVNING

för FOAMGLAS® produkter och lösningar

Information gällande produkter och system på denna webbplats (information) är korrekt och tillförlitlig såvitt vi vet från och med det datum den publiceras och kan ändras utan föregående meddelande. Användaren måste kontakta Pittsburgh Corning Europe NV (PCE) och bekräfta korrektheten innan specificering eller beställning. Vi lämnar ingen garanti för korrekthet, varken uttalad eller underförstådd. Denna information ersätter all information som har förmedlats innan publiceing av denna information. Tillhandahållandet av denna information ska inte tolkas som en rekommendation att använda någon av våra produkter, inte heller att använda någon av våra produkter på ett sätt som inkräktar på patenträttigheter eller på ett sätt som bryter mot någon lag eller förordning.

Eftersom PCE inte har någon kontroll över utfört arbete vid installation, tillbehörsmaterial eller användningsförhållanden lämnas ingen uttrycklig eller underförstådd garanti, inklusive för marknadsmässig kvalitet eller lämplighet för ett visst ändamål eller genomförande eller handelsbruk, gällande prestanda för en installation som innehåller PCE-produkter. Även om informationen på denna webbplats kan avse tekniska tillämpningar för vissa PCE-produkter ska den aldrig ses som teknisk rådgivning.

Användaren har det fullständiga ansvaret för att fastställa om huruvida en PCE-produkt är lämplig för ett särskilt ändamål och för användarens användnings- eller tillämpningsmetod. Med tanke på alla de olika faktorer som kan påverka användning och tillämpning av en PCE-produkt, av vilka vissa påverkas helt av användarens kunskaper och är helt inom användarens kontroll, är det av avgörande betydelse att användaren utvärderar PCE-produkten för att fastställa huruvida den är lämplig för ett särskilt ändamål och för användarens användnings- eller tillämpningsmetod. Användare av tillhandahållen information har det fullständiga ansvaret för alla beslut som fattas rörande lämplighet för användning gällande koncept/konstruktion. Användare måste förlita sig på sitt eget omdöme eller på bedömning utförd av experter inom koncept/konstruktion vid fastställande av hur tillhandahållna data ska användas på bästa sätt. Användare är medvetna om att PCE avsäger sig allt ansvar att för användarens räkning tillhandahålla ytterligare information, testning eller testdata.

PCE:s ansvar är begränsat till ersättning av produkt. PCE avsäger sig allt ansvar för andra skador som uppstår till följd av produktfel, oberoende av om orsaken är oförutsedda händelser, särskilda händelser, följdskador eller straffskadestånd, oberoende av med vilken ansvarsteori ett sådant skadestånd fordras. PCE tillhandahåller skriftliga garantier för många av sina produkter, och sådana garantier har företräde framför uppgifter i detta dokument. Ingenting i detta dokument ska tolkas som ett erbjudande att sälja produkter som är öppet för godtagande.